Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: Little Jewels Chihuahuas Vakantie Opvang

 Artikel 1- 

 Definities

 In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

 1.1 Opdrachtnemer: Kennel Little Jewels

 1.2 Opdrachtgever: persoon (huisdiereigenaar) die de algemene voorwaarden  heeft gelezen.

Het reserveringsformulier heeft ingevuld en verstuurd en daarmee ook akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

1.3 Overeenkomst(reserveringsformulier): Schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Waarbij opdrachtnemer zich verplicht de dieren te verzorgen op de afgesproken dagen. Tegen het aangegeven tarief.
Als de opdrachtgever de dier(en) eerder op komt halen dan afgesproken termijn( aangegeven op het reserveringsformulier). Dient de volledige periode te worden voldaan. Als er dagen bijkomen worden die nog extra in rekening gebracht.

 1.4 De te verzorgen dieren: 

De dieren waarvoor de opdrachtgever de overeenkomst met de opdrachtnemer heeft gesloten.

  1.5 opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of kapot gaan van meegegeven spullen. In onze opvang is alles aanwezig voor de hondjes. Meegeven van mandjes/speeltjes etc is op eigen risico. 

Artikel 2-

Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in eniger vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

 2.2 Opdrachtnemer behoudt zich ten allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

 Opdrachtnemer dient bij wijziging van de algemene voorwaarden en/of tarieven opdrachtgever op de hoogte te stellen.

 Artikel 3 - 

Gezondheid

 3.1 De opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte en/of kwalen van de dieren altijd eerst contact opnemen met de eigenaar van het dier of de contactpersoon van de eigenaar. Indien noodzakelijk kan de opdrachtnemer na overleg met de eigenaar een dierenarts consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de eigenaar. De opdrachtnemer zal dan gebruik maken van een dierenkliniek die op dat moment voorhanden is en zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de eigenaar met betrekking tot de keuze van de dierenarts.

Bij levensbedreigende situaties voor uw huisdier zal de verzorger altijd eerst handelen in het belang van de te verzorgen dieren!

 3.2 Opdrachtnemer zal in het geval van sterfte van de hond van de opdrachtgever eerst contact opnemen met de eigenaar van het dier.

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever

 4.1 Opdrachtgever is verplicht het overeenkomstformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

 4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot het dier waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

 4.3 Opdrachtgever dient te zorgdragen dat zijn/ haar dier(en) vrij van ongedierte zoals vlooien /teken en wormen Zijn.  Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het dier in goede gezondheid en vrij van besmettelijke ziekten aan opdrachtnemer wordt overgedragen.

 4.4 Opdrachtgever wordt - indien nodig - door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de dier(en) gedurende de perioden dat de dier(en) onder toezicht van opdrachtnemer vallen.

 

 Artikel 5- Rechten en plichten opdrachtnemer

 5.1 Opdrachtnemer verplicht zich naar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van het te verzorgen huisdier.

 5.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een oppasverzoek te weigeren.

 5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van oppasdiensten tijdelijk stop te zetten wegens ziekte, vakantie, nationale feestdagen, e.d. (dit geldt niet voor reeds gestarte oppasafspraken)

 5.4 Kennel Little Jewels is gerechtigd de toegang tot de hondenopvang te weigeren voor het gastdier, indien het gastdier niet  beschikt over de wettelijke, dan wel door de Hondenopvang verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen.

Artikel 6- Schade en verzekeringen

 6.1 Eigenaar van de dier(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiele en immateriële schade die zijn/haar dier(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan de eigendommen van anderen.

Artikel 7- Betalingen

 7.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn inclusief B.T.W.

 7.2 Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.

 7.3 Opdrachtgever heeft geen recht op korting of terugbetaling van het - op de overeenkomst bedoelde – tarief in geval hij/zij de afgesproken oppasperiode voortijdig beëindigt. (D.w.z. als de periode van verzorging eerder beëindigd wordt door de opdrachtgever)

Artikel 8- Aansprakelijkheid

 8.1 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht opdrachtnemer (bijv. calamiteiten, ziekte, e.d.) niet bij machte is om oppas- en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan - zo spoedig mogelijk - in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.

 8.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding ten aller tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen tarief van de overeenkomst.

 8.3 De opdrachtnemer houdt zich niet aansprakelijk bij het onverhoopt overlijden van het gastdier tijdens de opvangperiode.

8.4 De opdracht nemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen : Als het gastdier (teef) loops wordt tijdens het verblijf, of het al is bij aankomst. En het gast dier ondanks alle goede voorzorgsmaatregelen van de opdrachtnemer onverhoopt wordt gedekt door een reutje tijdens het verblijf en daarna drachtig blijkt te zijn. De verantwoording blijft bij de eigenaar van het gastdier en niet bij de opdrachtnemer.

Artikel 9- Geschillen en toepasselijk recht

 9.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd.

 9.2 Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.